Bài 2 . Học PHP : Connect php với Mysql.

Để có thể sử dụng được dữ liệu từ Mysql và đưa nó lên một trang web trước tiên chúng ta cần phải kết nối giữa php và mysql .


Đầu tiên chúng ta mở xampp và chạy apache và mysql.

Tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là “ConnectMysql” sau đó chúng ta tạo một bảng trong đó tên là “foo” .

table

foo bao gồm các trường là id , ten , tuoi , diachi . Tiếp theo chúng ta thêm vào bảng các dữ liệu .

insert

như vậy là đã xong được phần dữ liệu .

Bây giờ chúng ta sẽ làm phần conect.


Đầu tiên chúng ta vào thư mục C:/xampp/htdocs và tạo một thư mục là test và tạo một file trong test có tên là index.php. Sau đó chúng ta đánh lệnh như sau.

<?php
$user = ‘root’;
$pass = ”;
try {
$dbh = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=ConnectMysql‘, $user,                               $pass,array(
PDO::ATTR_PERSISTENT => true

));
foreach($dbh->query(‘SELECT * from foo‘) as $row) {
print_r($row);
}
$dbh = null;
} catch (PDOException $e) {
print “Error!: ” . $e->getMessage() . “<br/>”;
die();
}

?>

2 dòng đầu là khai báo username và password của phpmyadmin trong máy của bạn. Như root là username mặc định và password = null .

tiếp theo chúng ta khai báo connect bằng PDO Và dữ liệu đầu ra được ép kiểu array , host mặc định của chúng ta là localhost , các bạn nào đã đổi localhost thành localhost:8080 hoặc 8000 thì chỉ cần thêm là

$dbh = new PDO ( ‘mysql:host = localhost:8080 , dbname = ConnectMysql‘ ,                             $user,$pass,array(

PDO::ATTR_PERSISTENT => true

));

như vậy là được.

dòng tiếp theo là foreach() dùng để lấy dữ liệu từ trong mysql ra và gán vào biến $row

và xuất ra bằng print_r($row);

$dbh-> null dùng để close connect lại khi chúng ta đã xuất ra.

Các lệnh còn lại chỉ là nếu không connect được với mysql chúng sẽ gửi chúng ta một lỗi để chúng ta biết.

và cuối cùng chúng ta sẽ được như sau:

finish

Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn connect Mysql và php bằng PDO

Chúc các bạn thành công.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s